четвртак, 4. новембар 2021.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за управљање неопасним отпадом у Добановцима – „ЕКО СЕРВИС” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

Београд, Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта предузеће „ЕКО СЕРВИС” д.о.о. из Београда, Пожешка 37, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској парцели број 5462 КО Добановци, у склопу комплекса предузећа „ТЕХНОХЕМИЈА” а.д, на подручју градске општине Сурчин у Београду.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на службеном сајту Града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). 
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 17. новембар 2021. године.

Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).