петак, 5. новембар 2021.

Секретаријат за јавни превоз

Измена и допуна јавног позива - Kонцесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на ноћним линијама

На основу члана 35, а у вези са чланом 10. став 1. и чланом 20. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) („Закон о концесијама”),
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз („Секретаријат”), у својству концедента
објављује
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
(објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије“ дана 22.10.2021. године и у дневном листу "Политика" дана 23.10.2021. године)
за учествовање у поступку доделе Kонцесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на ноћним линијама на територији града Београда

1.    У Тачки 3.2.2 - Додатни услови за учешће, односно квалификациони услови, подтачка 1), после прве алинеје додаје се алинеја која гласи:
„Старост возила на раду и резервних возила током периода важења уговора не сме бити већа од 10 година“.
2.    У тачки 4. - Критеријум за избор најповољније понуде, став 2. мења се и гласи: 
У својој понуди Понуђач може да наведе висину концесионе накнаде која је једнака или виша од 85,00 ЕUR по возилу месечно, не рачунајући резервна возила.
3.    Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени.

Јавни позив за учествовање у поступку доделе Концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на ноћним линијама на територији града Београда