петак, 12. новембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља Града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

У складу са чл. 50. и 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД
У Нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља Града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на водиˮ (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана), одржаће се ОД 12. ДО 26. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА. Нацрт измена и допуна Просторног плана са комплетом рефералних карата биће изложен у аналогном формату сваког радног дана у јединици локалне самоуправе, у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (сала у сутерену), односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страници Градске управе града Београда, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу доставити у писаној форми, у току трајања јавног увида, закључно 26. новембром 2021. године, Градској управи града Београда, Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1, 11 000 Београд, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак, 22. новембра 2021. године са почетком у 10 часова у згради градске управе града Београда, Краљице Марије 1, сала на XX спрату.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак, 10. децембра 2021. године са почетком у 10 часова у згради градске управе града Београда, Краљице Марије 1, сала на XX спрату.

Имајући у виду ограничен број места у сали, у зависности од броја учесника, јавна седница биће одржана по распореду који ће бити објављен на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре https://www.mgsi.gov.rs на следећој путањи: документи/јавни увид/сектор за просторно планирање и урбанизам.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Текс и графика