недеља, 28. новембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР за део блока између улицa: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 16.11.2021.године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације за део блока између улицa: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У
Нацрт плана детаљне регулације за део блока између улицa: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 29. новембра до 29. децембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27.марта бр. 43-45 (у сутерену). 

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 25. јануара 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 29. децембром 2021. године.

Текст и графика