четвртак, 2. децембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта спратности 2ПО+СУ+П+7+ПС на КП 48094 КО Вождовац

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта спратности 2ПО+СУ+П+7+ПС на КП 48094 КО Вождовац у Београду

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. до 17. децембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „URBANISTIQ” d.о.о., Улица Пере Велимировића бр. 50, Раковица.

3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „URBANISTIQ” d.о.о., Улица Пере Велимировића бр.50, Раковица а у име инвеститора предузећа „Trace Build“ д.о.о. Улица Kнеза Милоша бр. 9/5 из Београда.

4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда, www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1.

7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 17. децембра 2021. године.