петак, 3. децембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на грађевинској парцели 2661 КО Стари град, у Улици Косте Стојановића бр. 6

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на грађевинској парцели 2661 КО Стари град, у Улици Косте Стојановића бр. 6

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 10. до 20. децембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Тамара Вукадиновић ПР пројектовање и инжењеринг „CUBE-D”  из Београда, Вишеградска бр. 11.

3. Захтев Урбанистичког пројекта поднело је Инжењерске делатности и техничко саветовање „EX LEGE“ из Београда, Београдска  бр. 29/5, за инвеститора „CANESTRO” д.о.о. из Београда, Коче Капетана бр. 38.

4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда у рубрици „Градски огласи”.

5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Јована Познан д.и.а. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.

7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 20. децембра 2021. године.