четвртак, 30. децембар 2021.

Секретаријат за јавни превоз

Јавни позив за јавну набавку у отвореном поступку, услуге - Превоз путника у јавном речном превозу у Београду

На основу члана 22. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз

27. марта 43-45
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
За јавну набавку у отвореном поступку, услуге - Превоз путника у јавном речном превозу у Београду

Назив наручиоца: ГРАД БЕОГРАД - ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Адреса: ДВАДЕСЕТСЕДМОГ МАРТА БР. 43-45, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Превоз путника у јавном речном превозу у Београду
Главна ЦПВ ознака: 60600000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Град Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: 
почетак: Од дана ступања на снагу уговора. Уговор ступа на снагу даном пријема писаног обавештања од стране Приватног партнера којим га Јавни парнер обавештава и потврђује да су понтони или пристани стављени у функцију јавног превоза путника у линијској пловидби., завршетак: 30 година, односно 360 месеци од дана ступања на снагу уговора.
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 21.2.2022. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 21.2.2022. 12:10:00
Место: 27. марта 43-45, 11000 Београд, Секретаријат за јавни превоз, канцеларија 242а
Подаци о поступку отварања понуда Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача и друга лица. Право активног учествовања на јавном отварању понуда имају само чланови комисије за јавну набавку и овлашћени представници понуђача, који су Комисији предали овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Додатни подаци: Пројекат покренут на иницијативу приватног предлагача. У случају да Изабрани понуђач није предлагач самоиницијативног предлога пројекта, биће у обавези да надокнади трошкове приватном предлагачу у вредности израђене документације који износе 15.263.200,00 РСД а састоје се од трошкова израде Предлога пројекта ЈПП у износу од 4.703.200,00 РСД и Студијско-развојног пројекта у износу од 10.560.000,00 РСД.