четвртак, 30. децембар 2021.

Секретаријат за саобраћај

Јавни позив за подношење понуда за учешће у поступку доделе концесије - „Поверавање управљања системом јавних бицикала на територији града Београда”

На основу члана 35. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016, у даљем тексту: Закон),
Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Давалац концесије: Секретаријат за саобраћај

27. марта 43-45, Београд

oбјављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за учешће у поступку доделе концесије - „Поверавање управљања системом јавних бицикала на територији града Београда“

Контакт подаци даваоца концесије:
Назив и адреса Даваоца концесије: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај,  ул. 27. Марта 43-45, 11000 Београд, електронска адреса:  saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs, интернет страница: www. bgsaobracaj.rs

Подаци о поступку:
Давалац концесије, поступак доделе концесије спроводи на предлог заинтересованог лица, за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије, а у складу са чланом 10. став 1. и чланом 20. став 3. Закона.
Поступак се спроводи на основу Мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство, Владе Републике Србије, бр. 46/2021 од 17.12.2021. године.
Концесија се даје у складу са чл. 35-41. Закона.

Предмет концесије, место обављања концесионе делатности и рок трајања концесије:
Предмет концесије је уступање јавних површина које су у јавној својини града Београда, концесионару на одређено време, под посебно прописаним условима, ради финансирања, постављања станица, набавке бицикала и опреме, увођења и управљања системом јавних бицикала за град Београд, уз плаћање концесионе накнаде. 
Место обављања концесионе делатности: Град Београд, Република Србија.
Рок трајања концесије: 15 година.

Начин преузимањa конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација доступна је на Порталу јавних набавки Канцеларије за јавне набавке https://jnportal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници Даваоца концесије www.bgsaobracaj.rs. Накнада за увид или откуп конкурсне документације неће се наплаћивати.

Рок за предају понуда, начин подношења и рок важења понуде, адреса на коју се достављају понуде, језик и писмо на којем понуде морају да буду сачињене:

Рок за предају понуда: до 1. марта 2022. године, до 12 часова, по локалном времену.

Начин подношења понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим јавним позивом. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу: Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај, писарница, Београд, ул. 27. марта 43-45, са назнаком: Понуда за учешће у поступку давања концесије - „Поверавање управљања системом јавних бицикала на територији града Београда“ - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради  о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Рок важења понуде: Понуда   мора да важи минимум 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.
Адреса за достављање понуда:  ул. 27. Марта 43-45, 11000 Београд, писарница Секретаријата за саобраћај.
Језик и писмо понуде: понуда мора бити на српском језику. Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

Комплетан текст јавног позива можете погледати/преузети овде: