понедељак, 10. јануар 2022.

Секретаријат за спорт и омладину

Позив за достављање предлога пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у граду Београду који ће се суфинансирати и реализовати у 2022. години

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину

Краљице Марије бр. 1

упућује

ПОЗИВ
за достављање предлога пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у граду Београду који ће се суфинансирати и реализовати у 2022. години

Предмет годишњег конкурса Секретаријата за спорт и омладину града Београдa у 2022. години су пројекти од јавног интереса у областима омладинског сектора.
Предлози пројеката који су предмет овог јавног позива су: 
Организован рад са талентованим младима, заинтересованим младима и младима из маргинализованих група и дисфункционалних породица - путем мултидисциплинарних садржаја који се реализују кроз различите облике рада из области науке, уметности и културе.
Предлози пројеката који су предмет овог јавног позива су:
- пројекти који се односе на рад са талентованим младима;
- пројекти из активизма, социјалне укључености, здравих стилова живота и правилног коришћења слободног времена;
- пројекти из области неформалног образовања, безбедоносне едукације и борбе против вршњачког насиља и насиља у породици;
- пројекти који се односе на рад са младима из маргинализованих група и дисфункционалних породица;
- пројекти из области науке;
- пројекти из области уметности;
- пројекти обуке традиционалним вештинама старих заната.

Обавезни услови:
- да сви кандидовани пројекти буду бесплатни за кориснике;
- да се пројекат реализује (директан рад са корисницима) током сваког календарског месеца од 15. марта до 31. децембра 2022. године и то у трајању од најмање осам сати сваког месеца;
- да носилац пројекта има седиште на територији града Београда;
- поседовање референц листе за предлагаче пројеката који први пут достављају пројекте (искуство у реализацији пројеката, препоруке експерата); 
- да је обезбеђено најмање 10 % укупних трошкова пројекта из сопствених средстава или неког другог извора;

Предност имају они пројекти предвиђени за рад са младима узраста од 15 до 19 година.
Позив се упућује предлагачима који имају регистровано седиште на територији града Београда и то: удружења младих, удружења за младе и њихови савези, установе, научноистраживачки институти и друга правна лица.
Потребна документација (упутство које садржи прописане услове које предлагач треба да испуни за организовање пројекта и образац, који су саставни део конкурсне документације) преузима се са званичног интернет сајта Града Београда: www.beograd.rs.
Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 715-7430 и 715-7544 или у Секретаријату за спорт и омладину, Краљице Марије 1/ХX (канцеларија бр. 2002 на 20. спрату ) сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Рок за подношење предлога је 24. јануар 2022. године.