недеља, 16. јануар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР насеља Крњача, општина Палилула

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 28.12.2021. године, утврдила Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Крњача, општина Палилула, за зону К1 у делу блока 80 и блоку 81 на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У
НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КРЊАЧА, ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ЗА ЗОНУ К1 У ДЕЛУ БЛОКА 80 И БЛОКУ 81

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 17. до 31. јануара 2022. године., сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице марије бр. 1 (сала на XX спрату), 10. фебруара 2022. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, у Улици. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 31. јануаром 2022. године.

5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Текст и графика - ЈУ ПДР Крњача