уторак, 18. јануар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу објекта конбиноване дечје установе на КП 3431/3 КО Врачар, Шуматовачка

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

oглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КОМБИНОВАНЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ СПРАТНОСТИ ПО+П+1, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 3431/3 К.О. ВРАЧАР, У ШУМАТОВАЧКОЈ УЛИЦИ У БЕОГРАДУ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици  27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  25. јануара до 1. фебруара 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Привредно друштво „HOME PLAN” д.o.o. из Београда, Улица  краља Милана бр. 23.

3. Захтев Урбанистичког пројекта поднело је Привредно друштво „HOME PLAN” д.o.o. из Београда у име инвеститора Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за Инвестиције.

4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.

5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Јована Познан д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.

7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 1. фебруара 2022. године.