среда, 26. јануар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено пословног објекта на КП 816 КО Нови Београд - Тошин бунар

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

oглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА KП 816 КО НОВИ БЕОГРАД У УЛИЦИ ТОШИН БУНАР БР. 224а У НОВОМ БЕОГРАДУ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 2. до 9. фебруара 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за грађевину, производњу, промет и услуге „ДАЛМАК” д.o.o. из Београда, Улица ратних војних инвалида бр. 21/43.
3. Захтев Урбанистичког пројекта поднело је Предузеће за грађевину, производњу, промет и услуге „ДАЛМАК” д.o.o. из Београда у име инвеститора ЗОРАНА РАДОЈИЧИЋА из Београда.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 9. фебруара 2022. године.