среда, 2. фебруар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП надоградње, доградње у дворишном делу, реконструкције, адаптације и пренамене стамбеног у угоститељско-смештајни објекат спратности По2+По1+П+Г+4 у Париској улици бр. 12 на КП бр. 1919 КО Стари град

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Оглашавају
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта надоградње, доградње у дворишном делу, реконструкције, адаптације и пренамене стамбеног у угоститељско-смештајни објекат спратности По2+По1+П+Г+4 у Париској улици бр. 12 на КП бр. 1919 КО Стари град

1.    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. до 21. фебруара 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2.    Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг „VMS” д.о.о., Улица Кајмакчаланска бр. 61, Београд.
3.    Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поднело је предузеће „IoNet” д.о.о., Булевар деспота Стефана бр. 19, Београд.
4.    У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5.    Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.    За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7.    Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 21. фебруара 2022. године.