уторак, 22. фебруар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП са идејним решењем за изградњу филмског студија на ГП1 која се формира од кат.парцеле 1105 и дела к.п.1047/16 К.О.Крњача - City Media Park

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИЛМСКОГ СТУДИЈА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ ГП1 КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД КАТ. ПАРЦЕЛЕ 1105 И ДЕЛА К.П. 1047/16 К.О.КРЊАЧА - CITY MEDIA PARK

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 1. до 8. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Друштво за производњу, промет и услуге STUDIO„ARCHI TONIC” d.о.о. из Београда, Улица Индире Ганди бр. 5.

3. Захтев Урбанистичког пројекта поднео је STUDIO„ARCHI TONIC” d.о.о. из Београда, у име инвеститора ”CITY MEDIA PARK”d.o.o. из Београда, Улица панчевачки пут бр. 56.

4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.

5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.

7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 8. марта 2022. године.