среда, 23. фебруар 2022.

Секретаријат за пољопривреду

Позив за подношење понуда у поступку за набавку услуге куповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање специјализованих емисија из области пољопривреде

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за пољопривреду

Краљице Марије број 1

Објављује

Позив за подношење понуда у поступку за набавку услуге
kуповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града Београда

Набавка број: 07/22

Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за пољопривреду, у својству Наручиоца, у складу са Правилником о ближем уређењу начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга („Службени лист града Београда” бр. 88/2020), позива сва заинтересована лица да припреме и поднесу понуде у писаној форми, за набавку услуге у складу са овим позивом и Конкурсном документацијом која је прилог овог позива, а у циљу закључења уговора.

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Београд, Краљице Марије број 1/XVII, www.beograd.rs

2. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе. 

3. Врста поступка набавке: Чланом 12. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19, у даљем тексту: Закон), прописано је да се на куповину времена за телевизијско, односно радијско емитовање, односно времена за емитовање програмских садржаја, од пружаоца медијских услуга, не примењују одредбе Закона. Набавка услуге: „Kуповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града Београда”, предвиђена је у Списку набавки Наручиоца на које се Закон не примењује за 2022. годину.

4. Предмет набавке је услуга: „Kуповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града Београда”. 

5.  Назив и ознака из општег речника набавке: 92220000-9 Телевизијске услуге. 

6. Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци.

7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на интернет страници наручиоца www.beograd.rs

9. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда Наручиоца и Конкурсном документацијом која је прилог Позива. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде морају бити достављене у затвореној коверти или кутији, на адресу Наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за пољопривреду, Београд, Краљице Марије број 1/XVII, писарница, најкасније до дана 1. марта 2022. године, до 12 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ: KУПОВИНA ВРЕМЕНА ЗА ТЕЛЕВИЗИЈСКО ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА – СНИМАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, број набавке 07/22 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте, односно кутије, назначити назив и адреса понуђача, контакт телефон као и име и презиме особе за контакт.

Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и иста ће бити враћена понуђачу неотворена.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и време пријема понуде. 

10. Понуде ће бити јавно отворене 1. марта 2022. године у 12:30 часова, у просторијама Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за пољопривреду, Београд, Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија број: 1709. 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора бити потписано од стране одговорног лица понуђача, са назнаком да се односи на предметну набавку. 

 11. Контакт: е-mail адреса: sekretarijat.poljoprivreda@beograd.gov.rs

У прилогу: Конкурсна документација за набавку број 07/22, услуга: „Kуповинa времена за телевизијско емитовање програмског садржаја – снимање и емитовање специјализованих емисија из области пољопривреде на територији града Београда”.