четвртак, 3. март 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР просторно-културно-историјске целине Топчидер, II фаза, целина 4 - Раковица

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер, II фаза, целина 4, Градска општина Раковица са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)
Оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНО-КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ ТОПЧИДЕР, II ФАЗА, ЦЕЛИНА 4, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана
на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 4. марта до 4. априла 2022. године, сваког радног дана од 9  до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 5. маја 2022. године, у 13 часова. 
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.
5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 4. априлом 2022. године. 

Текст и графика: URBEL - Јавни увид у План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер II фаза, целина 4, ГО Раковица и Чукарица