среда, 2. март 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за реконструкцију, доградњу постојећих објеката и изградњу нових објекта у оквиру Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије - "ДР ВУКАН ЧУПИЋ"

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА И ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКТА (ОЗНАЧЕНИХ КАО 3, 4 И 5) У ОКВИРУ ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН ЧУПИЋ” НА ГП1 И ГП2 КОЈЕ СУ ФОРМИРАНЕ ОД ЦЕЛИХ К.П.БР. 322/2, 322/3, 322/4 И ДЕЛОВА К.П.БР.123/1 И 322/1 КО НОВИ БЕОГРАД, ГО НОВИ БЕОГРАД, БЕОГРАД,
СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ ГП1


1.    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. до 17. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2.    Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „BUREAU CUBE PARTNERS” д.о.о. Хумска бр.6, Београд.
3.    Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „BUREAU CUBE PARTNERS” д.о.о., Хумска бр.6, Београд, а у име инвеститора - Република Србија, за потребе Инстутута за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић".
4.    У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи“.
5.    Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.    За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7.    Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, на писарници у Улици 27. марта бр. 43-45, најкасније до 17. марта 2022. године.