петак, 4. март 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавну презентацију УП за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели бр.3036/7 КО Вождовац - Устаничка бр. 80б

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 3036/7 КО ВОЖДОВАЦ, У УЛИЦИ УСТАНИЧКОЈ БР. 80Б, У БЕОГРАДУ

1.    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 11. до 21. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2.    Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је Архитектонски студио за пројектовање „YUGO BIRO", Господара Вучића бр. 3, из Београда.
3.    Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта поднео је Архитектонски студио за пројектовање „YUGO BIRO", из Београда, у име инвеститора „LUX RESIDENCE” из Београда.
4.    У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5.    Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.    За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Тијана Митић маст.инж.арх.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7.    Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 21. марта 2022. године.

Текст и графика - ЈП УП Устаничка 80б