уторак, 8. март 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за урбанистичко - архитектонску разраду локације за изградњу објекта гараже - у комплексу Универзитетског клиничког центра Србије

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове и
Министарство грађевинрства, саобраћаја и инфраструктуре

Оглашавају
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за урбанистичко - архитектонску разраду локације за изградњу објекта гараже, спратности П+3 у комплексу Универзитетског клиничког центра Србије, Савски венац у Београду

1.    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. до 23. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2.    Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је Друштво за консалтинг, трговину, туризам и услуге „IBM CONSULT” DOO, Суботичка бр. 23/2, Београд.
3.    Захтев за израду урбанистичког пројекта, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поднело је Друштво за за консалтинг, трговину, туризам и услуге „IBM CONSULT” DOO, Суботичка бр. 23/2, Београд, у име инвеститора РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА.
4.    У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5.    Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.    За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић д.и.а. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7.    Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 23. марта 2022. године.