петак, 18. март 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног комплекса „Пупинова палата – Нови Београд”, на КП 6850 КО Нови Београд, у Улици Тошин бунар бб

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса „Пупинова палата – Нови Београд”, спратности 3По+П+9+Пс (фаза 1) и 3По+П+9+Пс (фаза 2), на КП 6850 КО Нови Београд, у Улици Тошин бунар бб, Нови Београд

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  25. марта до 4. априла 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „Falcon group“ д.о.о. Улица Палмира Тољатија бр. 20, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је предузеће „Falcon group“ д.о.о. Улица Палмира Тољатија бр.20, Београд, а у име инвеститора „DB SET UP SOLUTIONS“ д.о.о. ул.Тошин бунар бр.272, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1, најкасније до 4. априла 2022. године.