понедељак, 4. април 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке - Општина Вождовац, за блок између Устаничке, Госпорада Вучића Дели Радивоја и Дебарске

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, која је на 251. седници (одржаној 10.03.2022. године) и 254. седници (одржаној 24.03.2022. године), упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна планa детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, Градска општина Вождовац, за блок између улица: Устаничке, Господара Вучића, Дели Радивоја и Дебарске, на рани јавни увид, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА И УСТАНИЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: УСТАНИЧКЕ, ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, ДЕЛИ РАДИВОЈА И ДЕБАРСКЕ

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 4. априла до 18. априла 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

2.  У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

3.  Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком, у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)

4.  Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 18. априлом 2022. године.