понедељак, 18. април 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 2906/33 КО НБГ са идејним решењем којим се предвиђа измена грађевинске дозволе, Ђорђа Станојевића - НБГ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ.ПАРЦ. 2906/33 КО НОВИ БЕОГРАД (ГП3) СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ КОЈИМ СЕ ПРЕДВИЂА ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ROP-BGDU-20809-CPI-7/2019 ИНТ. IX-18 БР.351-285/2019 ОД 04.07.2019.ГОДИНЕ, УЛИЦА ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА (НА УГЛУ НОВОФОРМИРАНИХ УЛИЦА 
НОВА 5 И НОВА 6), БЛОК 64, НОВИ БЕОГРАД

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 26. априла до 6. маја 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „Falcon group” д.о.о., Улица Палмира Тољатија бр.20, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „Falcon group” д.о.о., Улица Палмира Тољатија бр.20, Београд, а у име инвеститора „ДИПЕМ”д.о.о. Ибарски пут бб, Чачак.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, на писарници у Улици краљице Марије бр.1, најкасније до 6. маја 2022. године.