уторак, 10. мај 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење - захтев за издавање дозволе за управљање отпадом - ФК Умка

На основу члана 63. став 3. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за заштиту животне средине

Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ  ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

 

Оператер Фабрика картона „Умка” д.о.о, 13. октобар 1, Умка, Београд, (матични број 07007019), поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – отпадног папира и картона, односно коришћење наведеног отпада као сировине у процесу производње картона, у постројењу на катастарској парцели број 30633 КО Умка, на локацији седишта оператера, на подручју градске општине Чукарица.

Рок за јавни увид и достављање мишљења и предлога о поднетом захтеву је 23. мај 2022. године.