понедељак, 30. мај 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид за потребе израде ПДР за блок између Војвођанске, Сурчинске и Душана Вукасовића - НБГ

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 19. маја 2022. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације за блок између улица: Војвођанске, Сурчинске и Душана Вукасовића, Градска општина Нови Београд, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 

Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
за потребе израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 
ВОЈВОЂАНСКЕ, СУРЧИНСКЕ И ДУШАНА ВУКАСОВИЋА, 
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27.марта бр. 43-45 (у сутерену) од 30. маја до 13. јуна 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 13. јуном 2022. године.