петак, 27. мај 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено пословног објекта 3По+П+6+Пс на КП 1973 КО Земун, Александра Дубчека бр.3

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Краљице Марије 1
Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта 3По+П+6+Пс на КП 1973 КО Земун у Улици Александра Дубчека бр. 3 у Београду

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 3. до 13. јуна 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за инвестирање, „DINAMIKO INVESTMENT” д.o.o. из Београда, Улица Косовска бр.8.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднела је Ирена Николић Чалија из Београда, Улица Сењачка  бр. 24.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Јована Познан д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 13. јуна 2022. године.