среда, 1. јун 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину базнe станицe мобилне телефоније Телеком Србија Панчевачки пут

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Сeкретаријат за заштиту животне средине

Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ290, БГУ290, БГЛ290, БГО290, БГЈ290 – Крњача Панчевачки пут”, постављене на антенском стубу на локацији Панчевачки пут бб, на подручју градске општине Палилула у Београду, на захтев носиоца пројекта Предузећа „Телеком Србија” а.д. из Београда, Tаковска 2. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ290, БГУ290, БГЛ290, БГО290, БГЈ290 – Крњача Панчевачки пут”, коју је израдила Лабораторија „ЛАБИНГ” из Београда. Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).