петак, 10. јун 2022.

Град Београд

Отуђење непокретности у јавној својини Града Београда у поступку јавног надметања

ГРАД БЕОГРАД
Драгослава Јовановића број 2

На основу Решења Градоначелника и заменика градоначелника број: 463-4131/22-Г-01 од 19.5.2022. године и 02-4361/22-Г од 31.5.2022. године Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности на којој је носилац права јавне својине град Београд

оглашава
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:
1.    – пословни простор - локал бр. 2, у приземљу зграде у Улици Гостиварска бр.70Д у Београду, КП 6506/1 КО Вождовац
-    Површина непокретности: 24м2
-    Почетна цена непокретности: 26.160,00 евра;
-    износ депозита: 6000,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

НАПОМЕНЕ:
Наведена непокретност отуђује се у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.
Пословни простор није ослобођен од лица и ствари, јер се исти користи на основу Уговора о закупу, закљученим са градом Београдом.
Разгледање непокретности је сваког радног дана, почевши од 13.6. до 16.6.2022. године од 12 до 15 часова, уз обавезну претходну најаву.
Увид у документацију за горе наведену непокретност може се извршити сваког радног дана од 9 до 15 часова у времену трајања Огласа.

Комплетан текст огласа можете погледати/преузети овде: