уторак, 14. јун 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом оператеру УМКА Д.О.О. УМКА Београд

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон)


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
, Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ

 

Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев оператера UMKA D.O.O. UMKA, 13. октобра 1, Београд, (матични број 07007019), спровео је поступак у коме је донето Решење о издавању дозволе регистарског броја 165, за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - отпадног папира и картона, односно коришћење наведеног отпада као сировине у процесу производње картона, у постројењу на катастарској парцели број 30633 КО Умка, на локацији 13. октобра 1, Умка, на подручју градске општине Чукарица, број 501.6-7/2022-V-04 од 10. јуна 2022. године.
Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно обавеза оператера да при обављању наведене делатности примени утврђене мере заштите, важеће техничке нормативе и стандарде за коришћење и одржавање ове врсте објеката и опреме, у складу са усвојеним Радним планом постројења и законом.