понедељак, 20. јун 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани ЈУ поводом израде просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд центар – Ресник – Младеновац – Велика Плана

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испрaвка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд центар – Ресник – Младеновац – Велика Плана

 

Одлукa о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд Центар - Ресник - Младеновац - Велика Плана објављена је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 62/22.
РАНИ ЈАВНИ УВИД у трајању од 15 дана, одржаће се ОД 20. ЈУНА ДО 4. ЈУЛА 2022. године, у зградама скупштина града Београда, градских општина Младеновац и Сопот и општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, односно биће објављен на интернет страницама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,  као и ефектима планирања.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектору за просторно планирање и урбанизам, Улица краља Милутина 10а, 11 000 Београд и јединицама локалне самоуправе, у току трајања раног јавног увида, закључно са 4. јулом 2022. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Просторног плана могу утицати на планска решења.

Текст огласа и графикa