среда, 22. јун 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбеног комплекса на Г.П. 13 кoja je формиранa од дела к.п. 7976/2, 7976/3 и 7976/19 КО Вождовац у улици Беранска број 60

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног комплекса на Г.П. 13 кoja je формиранa од дела к.п. 7976/2, 7976/3 и 7976/19 КО Вождовац  у улици Беранска број 60 у Београду

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  29. јуна до 7. јула 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Привредно друштво „URBAN HUB” д.о.о. из Аранђеловца, ул. Гаврила Принципа бр. 8.
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је Привредно друштво „URBAN HUB” д.о.о. из Аранђеловца, у име инвеститора „ГРАБО ГРАДЊА” д.о.о. из Новог Сада.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић д.и.а.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у улици Краљице Марије бр. 1, најкасније до 7. јула 2022. године.

Јавна презентација УП Беранска