уторак, 21. јун 2022.

Секретаријат за пољопривреду

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини за 2023. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за пољопривреду

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2022. и 2023. годину (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;
да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2023. годину  до 31.октобра 2022. године. 

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица 
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
3) Изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде.
Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1708 или са сајта града Београда www.beograd.rs. Додатне информације се могу добити на телефон број 011/715-7182 и 715-7389.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2022. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. годину” за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2022. и 2023. годину, на адресу: Секретаријат за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом су: Зоран Симић, телефон: 011/715-7182, email: zoran.simic@beograd.gov.rs и Душан Марчетић, телефон: 011/715-7389, email: dusan.marcetic@beograd.gov.rs или лично у просторијама Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1708.

Овај јавни позив је објављен на интернет страници Града Београда: www.beograd.rs, огласним таблама градских општина и огласним таблама месних канцеларија.