петак, 15. јул 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП изградње стамбено-пословног објекта 3ПО+П+5+ПС на КП 3635 Врачар, Јужни Булевар бр.51

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУУРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 3ПО+П+5+ПС НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 3635 КО ВРАЧАР, УЛИЦА ЈУЖНИ БУЛЕВАР БР. 51, БЕОГРАД


1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. јула до 1. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за грађевину, производњу, промет и услуге „FALCON GROUP” д.o.o. из Београда, Улица Палмира Тољатија бр.20.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је Предузеће за грађевину, производњу, промет и услуге „FALCON GROUP” д.o.o. из Београда, у име инвеститора Стефановић Тодора из Београда.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Тијана Митић маст.инж.арх.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 1. августа 2022. године.