субота, 30. јул 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу једносистемског далековода 400 кV за увођење далековода бр. 450 РП Младост - ТС Нови Сад 3 у ТС Београд 50

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЈЕДНОСИСТЕМСКОГ ДАЛЕКОВОДА 400 kV ЗА УВОЂЕЊЕ ДАЛЕКОВОДА БР.450 РП МЛАДОСТ – ТС НОВИ САД 3 У ТС БЕОГРАД 50


1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ЕЛЕКТРОИСТОК ПРОЈЕКТНИ БИРО” д.o.o. из Београда, Улица Ровињска бр. 14.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, у име инвеститора „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” АД, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Тијана Митић маст.инж.арх.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. августа 2022. године.