недеља, 31. јул 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу пословног објекта - трговина на мало - супермаркет "Лидл" на грађевинској парцели која се формира од КП 10201/43 и 10201/44 КО Земун

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНА НА МАЛО – СУПЕРМАРКЕТ „ЛИДЛ” НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 10201/43 И 10201/44 КО ЗЕМУН 


1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  8. до 16. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „МБ ВИНИНГ” д.о.о. Улица Ј. Бијелића бр.15, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „МБ ВИНИНГ” д.о.о. Улица Ј. Бијелића бр.15, Београд, а у име инвеститора „Energo invest group” д.о.о. Београд, Улица Корнелија Станковића бр.16, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, на писарници у Улици краљице Марије бр.1, најкасније до 16. августа 2022. године.