четвртак, 4. август 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта у Улици Драгослава Срејовића бб - Палилула

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 
У УЛИЦИ ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА ББ, БЕОГРАД, К.П. 615/7 КО ПАЛИЛУЛА 

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 11. до 19. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „YUGO BIRO” д.о.о. Господара Вучића бр.3, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „YUGO BIRO” д.о.о. Господара Вучића бр.3, Београд, а у име инвеститора „EUROMEDIK” д.о.о. Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, на писарници у Улици краљице Марије бр.1, најкасније до 19. августа 2022. године.