петак, 12. август 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину ИНОС БАЛКАН Јаково

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

На захтев носиоца пројекта предузећа „ИНОС БАЛКАН” д.о.о. Ваљево, Мирка Обрадовића бб, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарским парцелама бр. 1655/2, 1655/3, 1656/2 и 1657/2 КО Јаково, на подручју градске општине Сурчин у Београду.
Истим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да, у року од годину дана од дана коначности решења, поднесе надлежном органу захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).