петак, 12. август 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу којим је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину АЛ ДАХРА Ковилово


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ


Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта Предузећа „AL DAHRA Србија” д.о.о, Горских јасенова 4, Падинска Скела, донео је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње привредно-индустријског комплекса фабрике за прераду сточне хране, у 3 фазе, на катастарској парцели број 93 КО Ковилово, на подручју градске општине Палилула, у Београду, коју је израдило Предузеће „Серво Михаљ – Инжењеринг” д.о.о. Зрењанин. 
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину пројекта утврђено је да је предметна Студија израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да изградњу привредно-индустријског комплекса фабрике за прераду сточне хране, у 3 фазе, на катастарској парцели број 93 КО Ковилово, реализује у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији, које се односе на:
1. мере које су планиране у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, и то:
1.1. планске и законске мере заштите животне средине;
1.2. мере заштите животне средине предвиђене пројектно-техничком документацијом;
1.3. додатне организационе и техничке мере заштите животне средине у току коришћења објекта, које укључују и мере заштите у случају удеса;
2. програм праћења утицаја пројекта на животну средину (мониторинг).
Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и дају се на увид код техничког прегледа објекта.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу чл. 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).