петак, 12. август 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за управљање отпадом

На основу члана 63. став 2. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊE ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Оператер „SMURFIT KAPPA” д.o.o. из Београда, Прилазни пут Ада Хуји 9, (матични број 07006497), поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада – отпадног папира и картона, односно коришћење наведеног отпада као сировине у процесу производње амбалажног и бездрвног папира, у постројењу „Фабрика хартије Београд”, на катастарској парцели број 5112/16 КО Палилула, и деловима катастарских парцела број 5112/13, 5112/17 и 5112/2 КО Палилула, на локацији Прилазни пут Ада Хуји 9, на подручју градске општине Палилула, у Београду.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву оператера је 26. август 2022. године.