четвртак, 1. септембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом - SMURFIT KAPPA

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ


Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев оператера „SMURFIT KAPPA” д.о.о. Београд, Прилазни пут Ада Хуји 9, (матични број 07006497), спровео је поступак у коме је донето Решење о издавању дозволе регистарског броја 166, за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - отпадног папира и картона, односно коришћење наведеног отпада као сировине у процесу производње амбалажног и бездрвног папира, у постројењу „Фабрика хартије Београд”, на катастарској парцели број 5112/16 КО Палилула и деловима катастарских парцела бр. 5112/13, 5112/17 и 5112/2 КО Палилула, на локацији Прилазни пут Ада Хуји 9, на подручју градске општине Палилула, број 501.6-15/2022-V-04 од 31. августа 2022. године.
Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно обавеза оператера да при обављању наведене делатности примени утврђене мере заштите, важеће техничке нормативе и стандарде за коришћење и одржавање ове врсте објеката и опреме, у складу са усвојеним Радним планом постројења и законом.