петак, 9. септембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу објекта депоа Народне библиотеке Србије

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Краљице Марије 1
Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу објекта депоа Народне библиотеке Србије на КП бр. 1800/2 КО Врачар, у Улици Скерлићевој бр. 1, у Београду

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  16. до 23. септембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „PC ART“ д.о.о. из Београда, Улица Страхињића Бана бр. 66а.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднео је „PC ART” д.о.о. из Београда, у име инвеститора „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ”, са седиштем у Београду.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Тијана Митић маст.инж.арх.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 23. септембра 2022. године.