субота, 17. септембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње Топлане Барајево

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

На захтев предузећа ЈКП „Београдске електране”, Београд, Савски насип 11, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је утврђено да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње котларнице – топлане „Барајево” на катастарској парцели број 4552/7 КО Барајево, у Улици царице Милице 66, на подручју градске општине Барајево у Београду.
Истим решењем одређен је садржај студије о процени утицаја на животну средину наведеног пројекта, и утврђена обавеза носиоца пројекта да, у року од годину дана од коначности решења, поднесе надлежном органу захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).