уторак, 20. септембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније ЦЕТИН Звездара 4

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Кaрађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ Звездара 4”, постављене на стамбеном објекту, у Улици кубанска 4, на подручју градске општине Звездара, у Београду, на захтев носиоца пројекта Предузећа „ЦЕТИН” д.o.o. из Београда, Омладинских бригада 90.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ Звездара 4”, коју је израдило предузеће „ASTEL PROJEKT” д.о.о. из Београда.
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).