петак, 23. септембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта замене котла у котларници фабрике "Умка"

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ


Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на захтев носиоца пројекта, Фабрикe картона „УМКА” д.о.о, Умка – Београд, Улица 13. октобар 1, спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта замене постојећег парног котла уградњом новог парног котла у постојећем објекту – котларници фабрике картона „Умка” д.о.о, на катастарској парцели број 30633 КО Умка, на подручју градске општине Чукарица у Београду.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).