субота, 24. септембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније А1 Србија ФК Графичар

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Кaрађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ


Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ0916_01 БГ_ФK_Графичар”, планиране у оквиру стадиона ФК „Графичар”, на катастарској парцели број 11154/1 КО Савски венац, у Улици Васе Пелагића 31, на подручју градске општине Савски венац, у Београду, на захтев носиоца пројекта Предузећа „А1 Србија” д.o.o. из Београда, Милутина Миланковића 1ж.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ0916_01 БГ_ФK_Графичар”, коју је коју је израдило предузеће „W-LINE” д.о.о. из Београда.
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).