среда, 19. октобар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене националног фудбалског стадиона - друга фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА - ДРУГА ФАЗА
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ
ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА - ДРУГА ФАЗА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – друга фаза (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – друга фаза на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 19. ОКТОБРА ДО 17. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА сваког радног дана у јединици локалне самоуправе, у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (сала у сутерену), односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Града Београда. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми Градској управи града Београда, Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1, 11000 Београд, у току трајања јавног увида, закључно са 17. новембром 2022. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак, 4. новембра 2022. године са почетком у 10 часова у згради Градскe управe града Београда, Краљице Марије 1, сала на XX спрату. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак, 2. децембра 2022. године са почетком у 10 часова у згради Градскe управe града Београда, Краљице Марије 1, сала на XX спрату.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став. 

Текст и графика