среда, 16. новембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено - пословног комплекса, спратности П+8+ПС на КП 1222/21 КО Нови Београд

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Краљице Марије 1
Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА, СПРАТНОСТИ П+8+ПС НА КП 1222/21, КО НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА У БЕОГРАДУ 

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 23. новембра до 1. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „YUGO BIRO”, Улица господара Вучића бр. 3, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „YUGO BIRO” Улица господара Вучића бр.3, Београд, а у име инвеститора „RAILWAY CITY” d.o.o. Beograd Улица Вишњићева бр.8, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1 најкасније до 1. децембра 2022. године.