петак, 25. новембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње ССГ Раковица

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на захтев предузећа „Батес” д.о.о. из Београда, Светозара Ћоровића 15, по овлашћењу носиоца пројекта предузећа „РЦП Пројект” д.о.о, Нови Београд, Омладинских бригада 88, спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње станице за снабдевање горивом и ТНГ-ом, на катастарској парцели број 2369/13 КО Стара Раковица, Патријарха Димитрија, на подручју градске општине Раковица у Београду.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).