понедељак, 28. новембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за реконструкцију, доградњу и пренамену једнопородичног стамбеног објекта на К.П. 1378 КО Врачар

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И ПРЕНАМЕНУ ЈЕДНОПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.1378 КО ВРАЧАР, У УЛИЦИ ТОПОЛСКОЈ 8, У БЕОГРАДУ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 5. до 13. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за архитектуру, електронику, инжењеринг и промет „ARHI.PRO” д.o.o. из Београда, Церска бр.29.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је Предузеће за архитектуру, електронику, инжењеринг и промет „ARHI.PRO” д.o.o. из Београда, Церска бр.29.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Јована Познан д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 13. децембра 2022. године.