субота, 26. новембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину рециклажног дворишта у Добановцима

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „BMD BAU” д.о.о, Београд, Др Зоре Илић Обрадовић 8/3, по овлашћењу носиоца пројекта Градa Београдa, Драгослава Јовановића 2, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рециклажног дворишта - центра за сакупљање отпада, на катастарској парцели број 6194 КО Добановци, на подручју градске општине Сурчин у Београду. 
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину наведене студије, на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи), до 20. децембра 2022. године . 
Јавна презентација и јавна расправа о предметној студији о процени утицаја биће одржана 20. децембра 2022. године, у 10 часова, у просторијама Сeкретаријатa за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Карађорђева 71.
Мишљење о наведеној студији заинтересована јавност може доставити Секретаријату за заштиту животне средине у року одређеном за јавни увид и изнети у току јавне презентације, односно јавне расправе. 
Обавештење се објављује на основу чл. 20. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).