понедељак, 28. новембар 2022.

Град Београд

Отуђење идеалних делова непокретности у јавној својини града Београда

ГРАД БЕОГРАД
Драгослава Јовановића број 2

На основу Решења Градоначелника број: 463-4028/22-Г од 16.05.2022.год. и 02-8143/22-Г од 02.11.2022.год. Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем идеалних делова непокретности на којима је носилац права јавне својине град Београд

оглашава
ОТУЂЕЊЕ ИДЕАЛНИХ ДЕЛОВА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:
1. – 1/3 идеалног дела пословног простора, број посебног дела ББ, евид. број 1 у ул. Краља Милана 29, на кат. парцели 5100 КО Врачар
- Почетна цена идеалног дела непокретности: 59.733,33 евра;
- износ депозита: 12.000,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.
2. – 1/3 идеалног дела гараже-магацина, број посебног дела ББ, евид. број 2 у ул. Краља Милана 29, на кат. парцели 5100 КО Врачар
- Почетна цена непокретности: 30.000,00 евра;
- износ депозита: 6000,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.
НАПОМЕНЕ:
Наведени идеални делови непокретности отуђују се у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.
Увид у документацију за горе наведене непокретности може се извршити сваког радног дана од 9 до 15 часова у времену трајања Огласа.

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која до 7. децембра 2022. године доставе потпуне пријаве. Пријава мора бити читко попуњена.
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
Потпуна пријава правног лица мора да садржи назив, седиште, број телефона и потпис овлашћеног лица у правном лицу;
Уз пријаву правна лица достављају:
- извод из регистра привредних субјеката (не старији од датума објављивања огласа)
- потврду о пореском идентификационом броју
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Потпуна пријава физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана.
Физичко лице уз пријаву доставља фотокопију личне карте.
Ако лице подноси пријаву као приватни предузетник, уз пријаву доставља:
- извод из регистра надлежног органа (не старији од датума објављивања огласа)
- потврда о пореском идентификационом броју
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника, осим адвокатских пуномоћја.
Сви подносиоци пријава морају доставити оригинал доказа о уплати депозита чији износ је наведен уз непокретност за коју се пријављују.
Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве, неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.
Све потребне информације поводом овог огласа (текст огласа, образац пријаве,  упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију у вези са горе наведеним деловима непокретности (извод из листа непокретности, процену тржишне вредности идеалних делова непокретности), могу се добити у Секретаријату за имовинске и правне послове Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45, I спрат, канцеларија број 156, телефон број 011/330-9641 и 011/330-9671, у времену од 9 до 15 часова.
Последњи дан за подношење пријава је 7. децембар 2022. године до 12 часова.
Право учешћа у јавном надметању имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну пријаву.
Пријаве за учешће у јавном надметању потребно је поднети на писарници Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45 и то до 7. децембра 2022. године до 12 часова. Пријаве послате поштом потребно је да пристигну на писарницу до наведеног времена. Пријаве пристигле после назначеног времена, биће одбачене као неблаговремене.
Пријава за учешће у јавном надметању доставља се у затвореној коверти са назнаком „Секретаријат за имовинске и правне послове -Пријава за учешће у јавном надметању за отуђење непокретности  XXI-08-463-604/21”, као и име, презиме и адреса подносиоца.
Јавно надметање ће се одржати дана 9. децембра 2022. године у 12 часова у Великој сали на 20. спрату пословне зграде Градске управе града Београда, ул. Краљице Марије брoj 1. 
III ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем идеалних делова непокретности на којима је носилац права јавне својине град Београд, образована Решењем Градоначелника број: 02-8143/22-Г од 02.11.2022.год.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве у току јавног надметања не прихвати почетну цену као купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену непокретности, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.
Сувласницима припада право прече куповине у складу са чланом 5. став 1. Закона о промету непокретности у висини најповољније понуде постигнуте јавним надметањем.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене, а одустане од дате понуде, губи право на враћање депозита.
Уколико сувласник одустане од права прече куповине, уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу. 
Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.
Трошкови овере као и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 20 (двадесет) радних дана од одржавања јавног надметања.
Најповољнији понуђач има право на повраћај депозита у року од 10 (десет) радних дана од дана када је сувласник, по праву прече куповине, прихватио понуду за куповину у висини најповољније понуде постигнуте јавним надметањем, односно од дана уплате купопродајне цене.